Statut

Tekst jednolity statutu fundacji „VERITAS”

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja „Veritas”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5.05.1992 r. przez notariusza Hannę Poćwiardowską, ul. Narutowicza 17B, 70 904 SZCZECIN, Repertorium A Nr 5163/1992, z woli fundatora, którym jest Dom Zakonny OO. Dominikanów mieszczący się w Szczecinie przy pl. Ofiar Katynia 1, zwany dalej Domem Zakonnym.

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 21 z 1984 r. i nr 19 poz. 82 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin. 3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

4. Fundacja używa pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę 다운로드.

Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji.

§ 3

Celem Fundacji jest:

1. wspieranie działalności (posłannictwa) Zakonu Dominikanów (Ordo Praedicatorum),

2. samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa Zakonu Dominikanów.

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa,

2. tworzenie i opiekę nad domami formacji, ośrodkami rekolekcyjnymi, życia wspólnotowego, pracy twórczej i wypoczynku,

3. budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów służących realizacji celów Fundacji,

4. organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, pielgrzymek, turystyki i innych,

5. animowanie i prowadzenie działalności naukowej i oświatowo-wychowawczej, w tym prowadzenie szkół niepublicznych i szkół wyższych,

6. fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych, a także innych form pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom,

7. rozwijanie różnych form działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem środków społecznego przekazu: wydawnictwa i prasa katolicka, drukarnie, teatry, kina, rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz inne ośrodki audiowizualne, działalność wystawiennicza, gromadzenie księgozbiorów itp.,

8. tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy i doradztwa społecznego, w tym udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

9 감성사전. współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

10. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

a) działalności wydawniczej (PKD 22.1),

b) działalności poligraficznej (PKD 22.2),

c) miejsc krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 55.23),

d) obsługi nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),

e) zarządzenia nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32),

f) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.2),

g) szkolnictwa na poziomie wyższym niż podstawowe (PKD 80.2),

h) szkolnictwa na poziomie wyższym niż średnie (PKD 80.3),

i) kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia (PKD 80.4),

j) opieki wychowawczej i społecznej (PKD 85.3),

k) działalności organizacji religijnych (PKD 91.31),

l) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 91.33),

ł) działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92).

§ 5

1. Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Majątek Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał majątkowy wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację.

2. Z kapitału majątkowego Fundacji na cele działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/.

§ 6a

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§ 7

Dochody „Fundacji” pochodzą w szczególności z:

a) dobrowolnych świadczeń fundatora,

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) subwencji osób prawnych,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

g) subwencji udzielanych ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych 다운로드.

§ 7a

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów przeznacza się na realizację celów Fundacji.

2. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

§ 7b

W przypadku powołanie Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 8

Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.

§ 8a

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

a) działalność wydawnicza (PKD 22.1),

b) działalność poligraficzna (PKD 22.2),

c) budownictwo (PKD 45),

d) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),

e) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),

f) hotele i restauracje (PKD 55),

g) transport lądowy pozostały (PKD 60.2),

h) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.2),

i) szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe (PKD 80.2),

j) szkolnictwo na poziomie wyższym niż średnie (PKD 80.3),

k) kształcenie ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia (PKD 80.4),

l) opieka wychowawcza i społeczna (PKD 85.3),

ł) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92).

2. Jeśli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego uzyskaniu 마마무 장마.

Organy Fundacji

§ 9

Najwyższą władzą Fundacji jest walne zgromadzenie Rady Domu Zakonnego.

§ 10

Organami Fundacji są:

1. Rada Domu Zakonnego

2. Zarząd Fundacji

3. Komisja Rewizyjna.

§ 11 Rada Domu Zakonnego działa zgodnie z Księgą Konstytucji i Zarządzeń Braci Kaznodziejów i Statutem Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z maksymalnie sześciu osób powoływanych na czas 3- letniej kadencji przez Radę Domu Zakonnego.

2. Członkiem Zarządu może zostać, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 niniejszego statutu, członek Rady Domu Zakonnego.

3. Radzie Domu Zakonnego służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w dowolnym czasie.

4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.

5. W przypadku śmierci członka Zarządu lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji na zwolnione miejsce nowego członka Zarządu powołuje Rada Domu Zakonnego 캐나다 불법 다운로드.

§ 13

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Komisji Rewizyjnej lub Rady Domu Zakonnego.

2. Do zadań i kompetencji Zarządu należą w szczególności:

a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz i prowadzenie jej spraw,

b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

c) ustala roczny plan dochodów i wydatków Fundacji,

d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f) powołuje i znosi Biuro Fundacji oraz ustala regulamin Biura Fundacji,

g) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

h) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby sprawujące kierownicze funkcje w zakładach i innych jednostkach organizacyjnych Fundacji,

i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.

3. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji i ich realizacji. Komitet Programowy może zgłaszać sugestie co do sposobu i zakresu działania Fundacji, bez prawa podejmowania decyzji w imieniu Fundacji.

4. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, ale przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji.

§ 13a

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Dopuszczalne jest powzięcie uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze korespondencyjnej (w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej), o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą pisemną zgodę na taki tryb powzięcia i treść uchwały.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu 다운로드. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane. W razie równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności  Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

3. Uchwały Zarządu powinny być należycie protokołowane.

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd. Upoważnienie winno być udzielone na piśmie i wskazywać termin jego obowiązywania.

§ 14

1. Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

2. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:

a) uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,

b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarząd Fundacji,

d) podejmowania uchwał w sprawach: – uchwalenia regulaminu Zarządu Fundacji, – zmiany statutu Fundacji, – połączenia z inną fundacją, – likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji.

3. Komisję Rewizyjną Fundacji powołuje Rada Domu Zakonnego na okres pięcioletniej kadencji, określając liczbę członków Rady, przy czym w skład Komisji Rewizyjnej Fundacji każdorazowo wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel Rady Domu Zakonnego.

4. Rada Domu Zakonnego może odwołać każdego lub wszystkich spośród członków Komisji Rewizyjnej Fundacji w każdym czasie 5k 플레이어 다운로드. Dopuszczalne jest powołanie każdego z członków Komisji Rewizyjnej na okres następnych kadencji.

5. Komisja Rewizyjna Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

6. Do Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które:

a) nie są członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 14a

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretrarza Komisji Rewizyjnej.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje Prezes, Wiceprezes Rady, a w przypadku ich braku – Rada Domu Zakonnego. O planowanym terminie odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy zawiadomić wszystkich członków Komisji Rewizyjnej co najmniej trzy tygodnie wcześniej 다운로드. W szczególnych przypadkach Komisja Rewizyjna może powziąć uchwałę poza posiedzeniem, korespondencyjnie, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na piśmie zgodę na ten tryb podjęcia uchwały i jej treść. Formę pisemną uznaje się za zachowaną także w przypadku przesłania zgody za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

3. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej może być obecny członek Zarządu Fundacji. Komisja Rewizyjna Fundacji może żądać od członka Zarządu obecnego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyjaśnień dotyczących aktualnej sytuacji i działalności Fundacji.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane.

5. Komisja Rewizyjna może obradować i podejmować ważne uchwały, jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Komisji Rewizyjnej, w tym Prezes lub Wiceprezes Komisji Rewizyjnej Fundacji.

6. W przypadku konieczności podjęcia uchwały poza posiedzeniem Komisji Rewizyjnej zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Sekretarz Rady przesyła członkom Komisji Rewizyjnej Fundacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru tekst uchwały, która ma zostać podjęta wraz ze wskazaniem terminu, w którym należy wyrazić zgodę na powzięcie i treść uchwały. W przypadku bezskutecznego upływu terminu uchwałę uznaję się za niepodjętą.

7. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, w którym należy ująć w szczególności: porządek obrad, treść dyskusji, treść proponowanych uchwał, informację o powzięciu lub niepowzięciu uchwały 그때 그 아이들은. Do protokołu należy załączyć listę obecności podpisaną przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.

§ 15

1. Fundacja działa w oparciu o plan dochodów i wydatków ustalony przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej w sposób określony we właściwych przepisach prawa.

3. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu powinno zostać przedstawione do oceny Komisji Rewizyjnej Fundacji, Fundatorowi i Prowincjałowi Polskiej Prowincji Dominikanów.

Postanowienia końcowe.

§ 16

Zmiany Statutu może dokonać Rada Domu Zakonnego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zmiany te wchodzą w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych prawem.

§ 17

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Domu Zakonnego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznaczając likwidatora. W szczególności Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku 폰갭 파일 다운로드. Majątek Fundacji po jej likwidacji przechodzi na własność Polskiej Prowincji Dominikanów.

§ 18

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Komisja Rewizyjna Fundacji.

§ 19

1. Osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 10.000,00 USD (dziesięć tysięcy dolarów USA) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, mogą uzyskać – o ile wyrażą stosowne życzenie – tytuł Sponsora Fundacji.

2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. Zarząd Fundacji może określić szczegółowe zasady posługiwania się tytułem Sponsora Fundacji.

3. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Rady Domu Zakonnego i po złożeniu przez osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu woli otrzymania tytułu Sponsora Fundacji.

§ 20

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 21

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.