Statut

Tekst jednolity statutu fundacji „VERITAS”
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja ?Veritas?, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 5.05.1992 r. przez notariusza Hannę Poćwiardowską, ul.
Narutowicza 17B, 70 904 SZCZECIN, Repertorium A Nr 5163/1992, z woli
fundatora, którym jest Dom Zakonny OO. Dominikanów mieszczący się w Szczecinie
przy pl. Ofiar Katynia 1, zwany dalej Domem Zakonnym.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21,
poz. 21 z 1984 r. i nr 19 poz. 82 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja używa pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji.
§ 3
Celem Fundacji jest:
1. wspieranie działalności (posłannictwa) Zakonu Dominikanów (Ordo Praedicatorum),
2. samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w
duchu posłannictwa Zakonu Dominikanów.
§ 4
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa,
2. tworzenie i opiekę nad domami formacji, ośrodkami rekolekcyjnymi, życia
wspólnotowego, pracy twórczej i wypoczynku,
3. budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów
służących realizacji celów Fundacji,
4. organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, pielgrzymek, turystyki i
innych,
5. animowanie i prowadzenie działalności naukowej i oświatowo-wychowawczej, w tym
prowadzenie szkół niepublicznych i szkół wyższych,
6. fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych, a także innych form pomocy
twórczym jednostkom i ośrodkom,
7. rozwijanie różnych form działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem
środków społecznego przekazu: wydawnictwa i prasa katolicka, drukarnie, teatry,
kina, rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz inne ośrodki audiowizualne, działalność
wystawiennicza, gromadzenie księgozbiorów itp.,
8. tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy i doradztwa społecznego, w tym
udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej,
9. współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami i
instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
10. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) działalności wydawniczej (PKD 22.1),
b) działalności poligraficznej (PKD 22.2),
c) miejsc krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (PKD 55.23),
d) obsługi nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
e) zarządzenia nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32),
f) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 73.2),
g) szkolnictwa na poziomie wyższym niż podstawowe (PKD 80.2),
h) szkolnictwa na poziomie wyższym niż średnie (PKD 80.3),
i) kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia (PKD 80.4),
j) opieki wychowawczej i społecznej (PKD 85.3),
k) działalności organizacji religijnych (PKD 91.31),
l) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 91.33),
ł) działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92).
§ 5
1. Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków
finansowych i rzeczowych.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Majątek Fundacji
§ 6
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał majątkowy wskazany w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji, pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości i nieruchomości
nabyte przez Fundację.
2. Z kapitału majątkowego Fundacji na cele działalności gospodarczej przeznacza się
kwotę 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/.
§ 6a
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
§ 7.
Dochody „Fundacji” pochodzą w szczególności z:
a) dobrowolnych świadczeń fundatora,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) subwencji osób prawnych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
g) subwencji udzielanych ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych.
§ 7a.
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów przeznacza się na
realizację celów Fundacji.
2. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie
§ 7b
W przypadku powołanie Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 8
Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na
działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Do celów
prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne
jednostki organizacyjne lub po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji uczestniczyć w
spółkach prawa cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z
niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić
regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot
działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością
jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
§ 8a
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
a) działalność wydawnicza (PKD 22.1),
b) działalność poligraficzna (PKD 22.2),
c) budownictwo (PKD 45),
d) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami
samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
e) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych,
motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
f) hotele i restauracje (PKD 55),
g) transport lądowy pozostały (PKD 60.2),
h) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 73.2),
i) szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe (PKD 80.2),
j) szkolnictwo na poziomie wyższym niż średnie (PKD 80.3),
k) kształcenie ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia (PKD 80.4),
l) opieka wychowawcza i społeczna (PKD 85.3),
ł) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92).
2. Jeśli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego
uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego
uzyskaniu.
Organy Fundacji
§ 9
Najwyższą władzą Fundacji jest walne zgromadzenie Rady Domu Zakonnego.

§ 10
Organami Fundacji są:
1. Rada Domu Zakonnego
2. Zarząd Fundacji
3. Komisja Rewizyjna.

§ 11
Rada Domu Zakonnego działa zgodnie z Księgą Konstytucji i Zarządzeń Braci Kaznodziejów
i Statutem Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z maksymalnie sześciu osób powoływanych na czas 3-
letniej kadencji przez Radę Domu Zakonnego.
2. Członkiem Zarządu może zostać, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 niniejszego statutu,
członek Rady Domu Zakonnego.
3. Radzie Domu Zakonnego służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego
członków w dowolnym czasie.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.
5. W przypadku śmierci członka Zarządu lub rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji na
zwolnione miejsce nowego członka Zarządu powołuje Rada Domu Zakonnego.

§ 13
1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
do kompetencji Komisji Rewizyjnej lub Rady Domu Zakonnego.
2. Do zadań i kompetencji Zarządu należą w szczególności:
a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz i prowadzenie jej spraw,
b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c) ustala roczny plan dochodów i wydatków Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) powołuje i znosi Biuro Fundacji oraz ustala regulamin Biura Fundacji,
g) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
h) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby sprawujące
kierownicze funkcje w zakładach i innych jednostkach organizacyjnych
Fundacji,
i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.
3. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z
osób skupionych wokół idei Fundacji i ich realizacji. Komitet Programowy może
zgłaszać sugestie co do sposobu i zakresu działania Fundacji, bez prawa
podejmowania decyzji w imieniu Fundacji.
4. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia,
ale przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy
wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji.

§ 13a
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Dopuszczalne jest powzięcie uchwały
bez odbycia posiedzenia, w drodze korespondencyjnej (w tym z wykorzystaniem
poczty elektronicznej), o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą pisemną zgodę na
taki tryb powzięcia i treść uchwały.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do
ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 jego członków, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Głosy wstrzymujące się uznaje się za głosy
nieoddane. W razie równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu, a w razie jego nieobecności  Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
3. Uchwały Zarządu powinny być należycie protokołowane.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu
działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać
jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd. Upoważnienie winno być udzielone
na piśmie i wskazywać termin jego obowiązywania.

§ 14
1. Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych,
opiniodawczych i nadzorczych.
2. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
a) uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarząd Fundacji,
d) podejmowania uchwał w sprawach:
– uchwalenia regulaminu Zarządu Fundacji,
– zmiany statutu Fundacji,
– połączenia z inną fundacją,
– likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji.
3. Komisję Rewizyjną Fundacji powołuje Rada Domu Zakonnego na okres pięcioletniej
kadencji, określając liczbę członków Rady, przy czym w skład Komisji Rewizyjnej
Fundacji każdorazowo wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel Rady Domu
Zakonnego.
4. Rada Domu Zakonnego może odwołać każdego lub wszystkich spośród członków
Komisji Rewizyjnej Fundacji w każdym czasie. Dopuszczalne jest powołanie każdego
z członków Komisji Rewizyjnej na okres następnych kadencji.
5. Komisja Rewizyjna Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji, w szczególności w
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
6. Do Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które:
a) nie są członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają z członkami Zarządu
Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości
nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,
poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 14a
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretrarza
Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Posiedzenia zwołuje Prezes, Wiceprezes Rady, a w przypadku ich braku – Rada Domu
Zakonnego. O planowanym terminie odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy
zawiadomić wszystkich członków Komisji Rewizyjnej co najmniej trzy tygodnie
wcześniej. W szczególnych przypadkach Komisja Rewizyjna może powziąć uchwałę
poza posiedzeniem, korespondencyjnie, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na
piśmie zgodę na ten tryb podjęcia uchwały i jej treść. Formę pisemną uznaje się za
zachowaną także w przypadku przesłania zgody za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
3. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej może być obecny członek Zarządu Fundacji.
Komisja Rewizyjna Fundacji może żądać od członka Zarządu obecnego na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyjaśnień dotyczących aktualnej sytuacji i
działalności Fundacji.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Głosy
wstrzymujące się uznaje się za głosy nieoddane.
5. Komisja Rewizyjna może obradować i podejmować ważne uchwały, jeśli na
posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Komisji Rewizyjnej, w tym
Prezes lub Wiceprezes Komisji Rewizyjnej Fundacji.
6. W przypadku konieczności podjęcia uchwały poza posiedzeniem Komisji Rewizyjnej
zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Sekretarz Rady przesyła członkom Komisji
Rewizyjnej Fundacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru tekst uchwały,
która ma zostać podjęta wraz ze wskazaniem terminu, w którym należy wyrazić zgodę
na powzięcie i treść uchwały. W przypadku bezskutecznego upływu terminu uchwałę
uznaję się za niepodjętą.
7. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, w którym należy
ująć w szczególności: porządek obrad, treść dyskusji, treść proponowanych uchwał,
informację o powzięciu lub niepowzięciu uchwały. Do protokołu należy załączyć listę
obecności podpisaną przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.

§ 15
1. Fundacja działa w oparciu o plan dochodów i wydatków ustalony przez Zarząd
Fundacji.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa. W księgach rachunkowych Fundacji działalność
gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej w sposób
określony we właściwych przepisach prawa.
3. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu powinno zostać przedstawione do oceny
Komisji Rewizyjnej Fundacji, Fundatorowi i Prowincjałowi Polskiej Prowincji
Dominikanów.
Postanowienia końcowe.

§ 16
Zmiany Statutu może dokonać Rada Domu Zakonnego większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zmiany te wchodzą w życie po
dopełnieniu wymagań przewidzianych prawem.

§ 17
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Domu Zakonnego większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznaczając likwidatora. W
szczególności Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Majątek Fundacji
po jej likwidacji przechodzi na własność Polskiej Prowincji Dominikanów.

§ 18
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Komisja Rewizyjna Fundacji.

§ 19
1. Osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub
łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), lub ?
gdy idzie o osoby zagraniczne ? 10.000,00 USD (dziesięć tysięcy dolarów USA) lub
równowartość tej kwoty w innej walucie, mogą uzyskać ? o ile wyrażą stosowne
życzenie ? tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. Zarząd Fundacji może określić
szczegółowe zasady posługiwania się tytułem Sponsora Fundacji.
3. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Rady Domu
Zakonnego i po złożeniu przez osobę, która spełnia warunki określone w ust. 1
niniejszego paragrafu, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu woli otrzymania tytułu
Sponsora Fundacji.

§ 20
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla samej Fundacji.

§ 21
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji.